Hamilton Caledonian B.C. - 13th May - 6.30 pm.
Tie
23
overtown & waterloo
v dunbeth park
24
holytown
v lanark
25
foxley
v springwells
26
victoria coatbridge
v wishaw
27
airdrie
v burnhead
28
whifflet
v newarthill
29
coatdyke
v halfway & district
30
Douglas victoria
v shettleston
31
motherwell
v thankerton
32
eddlewood
v whitemoss